ขายน้ำปลาร้าภาคเหนือ

  หน้าแรก  :  โรงงานที่ตรวจไฟฟ้าปี64  :  บริการของเรา  :  ติดต่อเรา  :  สามัญวิศวกรไฟฟ้า  :  โรงงานที่ตรวจไฟฟ้าปี65  :  โรงงานที่ตรวจสอบปี66

คุณสมบัติของบุคลากรประจำโรงงานเกี่ยวกับไฟฟ้า
บุคลากรประจําโรงงานตามวรรคหน่ึงให้หมายถึงคนงานและวิศวกรท่ีเก่ียวของกับระบบไฟฟ้า
ในโรงงาน
ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยมาตรการความปลอดภัยที่เกี่ยวกับระบบไฟฟ้าในโรงงาน พ.ศ. 2549. มีสาระสำคัญคือ ปรับปรุงหลักเกณฑ์ในการติดตั้งการใช้ การตรวจสอบ และบุคลากรประจำโรงงาน หรือบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้าในโรงงาน ดังนี้

1. ผู้ประกอบกิจการโรงงานต้องจัดทำแบบแปลนการติดตั้งระบบไฟฟ้าจริง(AS - Built Drawing) โดยมีคำรับรองของวิศวกรและเก็บเอกสารไว้ในโรงงานเพื่อการตรวจสอบ
2. วัสดุอุปกรณ์ของระบบไฟฟ้าต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่ยอมรับกัน

3. การใช้งานระบบไฟฟ้าต้องเป็นไปตามหลักวิชาการที่ยอมรับกันหรือหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีกำหนด

4. โรงงานต้องให้มีการตรวจสอบและรับรองความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าเป็นประจำทุก ๆ 1 ปี โดยวิศวกรหรือบุคคลอื่นตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีกำหนด

5. โรงงานตามประเภทหรือชนิดที่กำหนดไว้ตามบัญชีท้ายร่างกฎกระทรวงนี้ ต้องจัดให้มีบุคลากรประจำโรงงานเพื่อตรวจสอบบันทึกข้อมูลความปลอดภัยของ ระบบไฟฟ้า คุณสมบัติบุคลากรตามที่รัฐมนตรีกำหนด

6. ต้องจัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับการตรวจสอบ และรับรองความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าไว้ประจำโรงงานเพื่อการตรวจสอบของพนักงาน

7. ผู้ประกอบกิจการโรงงานที่ประกอบกิจการอยู่แล้วก่อนวันที่ร่างกฎกระทรวงนี้ ใช้บังคับ ให้ปฏิบัติตามข้อ 3 ของร่างกฎกระทรวงนี้ภายใน 3 ปี นับแต่วันที่ร่างกฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ

ทั้งนี้ กระทรวงอุตสาหกรรมชี้ แจงว่า สมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์ในการติดตั้ง การใช้ การตรวจสอบ และบุคลากรประจำโรงงานหรือบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้าในโรงงาน เพื่อให้มีความชัดเจนง่ายต่อการนำไปปฏิบัติ และสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงโดยกำหนดให้โรงงานมีแบบแปลนระบบไฟฟ้า มีบุคลากรเพื่อปฏิบัติหน้าที่หนึ่งหน้าที่ใดประจำโรงงานสำหรับโรงงานบาง ประเภท ชนิด หรือขนาด มีการตรวจสอบโดยผู้ที่มีความรู้ความสามารถเป็นประจำ และกำหนดให้จัดเก็บเอกสารที่จำเป็นประจำโรงงาน เพื่อประโยชน์ในการกำกับดูแลการประกอบกิจการโรงงาน เพื่อลดอุบัติเหตุ อุบัติภัย จากการประกอบกิจการโรงงาน จึงได้เสนอร่างกฎกระทรวงดังกล่าว มาเพื่อดำเนินการ

แก้ไขคำถาม ลบคำถาม
คำถามที่: 00004@06/05/11 13:18 โดย: webmaster*


ขอเชิญแสดงความคิดเห็น
ข้อความ: *
ชื่อ: * ip:44.210.77.73
* ใส่รหัสที่ท่านเห็นในกรอบสีแดง
 
หน้าแรก  โรงงานที่ตรวจไฟฟ้าปี64  บริการของเรา  ติดต่อเรา  สามัญวิศวกรไฟฟ้า  โรงงานที่ตรวจไฟฟ้าปี65  โรงงานที่ตรวจสอบปี66
Copyright©2024 KVP ENG.